SFS nr: 1970:847

   Departement/
    myndighet: Justitiedepartementet L4

      Rubrik: Ackordslag (1970:847)

     Utfärdad: 1970-12-17

Författningen har
  upphävts genom: SFS 1996:764

  Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1581

     Upphävd: 1996-09-01

 -----------


Inledande bestämmelser

1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan
konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans
borgenärer.

Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man.
Ackord kommer till stånd antingen genom överenskommelse eller
också genom beslut efter förhandling i särskild ordning (offentligt
ackord).

I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i
konkurs.

Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334).
Lag (1994:338).

God man

2 § På ansökan av gäldenär som är på obestånd skall god man förordnas för
utredning och förhandling med borgenärerna om ackord. God man skall dock
ej förordnas om det saknas skälig anledning antaga att ackord kan komma
till stånd.

3 § God man bör vara lagfaren. Han skall i övrigt ha den insikt
och
erfarenhet som uppdraget kräver samt åtnjuta borgenärernas förtroende.

God man får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap.
 7 §
föräldrabalken. Till god man får ej förordnas någon som står gäldenären
nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid domstol får ej
förordnas till god man.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för
gode
mannen. Bestämmelserna om god man gäller även för ersättare.

God man skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av
 annan
särskild orsak bör skiljas från uppdraget. Lag (1988:1316).

4 § Gäldenären skall vid förvaltningen av sin egendom samråda med
gode
mannen, som skall övervaka att borgenärernas bästa iakttages.

Ansökan om förordnande av god man

5 § Ansökan som avses i 2 § göres skriftligen hos rätten.
Ansökningshandlingen skall innehålla en kortfattad redogörelse för
gäldenärens ekonomi, orsakerna till hans obestånd och det sätt på vilket
han ämnar tillgodose borgenärerna efter ackord. Lag (1987:673).

6 § Bestämmelserna i 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) om behörig
tingsrätt vid ansökan om konkurs äger motsvarande tillämpning i fråga om
ansökan om förordnande av god man.

Vid ansökan skall gäldenären ange och styrka de omständigheter som
 gör
rätten behörig, om de inte är kända.

Har ansökan gjorts hos en tingsrätt som inte är behörig, skall
rätten
genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt vad
dessa visar är behörig och underrätta gäldenären. Ansökan skall anses
gjord, när ansökningshandlingen kom in till den förra tingsrätten.

Framgår det inte av ansökningen vilken tingsrätt som är behörig
eller är
den i något annat avseende så bristfällig att den inte kan läggas till
grund för prövningen och följer gäldenären inte ett föreläggande att
avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas. Lag (1987:673).

Godmansförordnandes upphörande

7 § Försummar gäldenären vad som åligger honom enligt 4 § eller saknas i
annat fall anledning antaga att ackord kan komma till stånd, skall rätten
återkalla förordnande av god man. Förordnandet skall genast återkallas,
om uppgörelse träffas med borgenärerna. När förordnandet av god man
återkallas, förfaller verkan av förordnandet. Lag (1987:673).

8 § Göres ej ansökan om förhandling om offentligt ackord hos
rätten inom
två månader efter det att god man förordnats, är verkan av
godmansförordnande förfallen vid utgången av nämnda tid.

Rätten får på särskild ansökan förlänga den tid som anges i första
stycket. För en sådan särskild ansökan, som skall göras innan
förfalloverkan inträtt, gäller bestämmelserna i 2, 5 och 6 §§ i
tillämpliga delar.

Verkan av förordnande av god man förfaller, om gäldenären
försättes i
konkurs. Lag (1992:1067).

Konkurs och utmätning efter godmansförordnande

9 § Om borgenär, vars fordran skulle komma att omfattas av ackordet,
ansöker att gäldenären skall försättas i konkurs, skall, när god man
förordnats, ansökningen på begäran av denne förklaras vilande i avvaktan
på att uppgörelse med borgenärerna kommer till stånd eller att gäldenären
ansöker om förhandling om offentligt ackord. Vilandeförklaring skall dock
ej meddelas, om det finns särskilda skäl antaga att borgenärens rätt är i
fara.

10 § Sker utmätning sedan god man förordnats, får den utmätta
egendomen
ej säljas utan gode mannens medgivande utom när den hastigt förstöres
eller faller i värde eller när den fordrar alltför kostsam vård. Vad som
inflyter efter försäljning eller på annat sätt får ej utbetalas till
utmätningssökanden utan gode mannens medgivande.

Består utmätningen då förhandling om offentligt ackord beslutats,
skall
utmätningsförfarandet nedläggas, om gode mannen begär det, och
utmätningen gå åter.

Om utmätningssökanden hade särskild förmånsrätt i egendomen,
fortgår
förfarandet utan hinder av första och andra styckena.

Villkor för offentligt ackord

11 § Är god man förordnad och vill gäldenären att förhandling om
offentligt ackord inledes, skall gäldenären göra ansökan härom inom tid
som anges i 8 § första stycket.

Offentligt ackord får avse, att fordringar, som tillkommer
borgenärer
vilka enligt 12 § får deltaga i förhandlingen, nedsättes och betalas på
närmare angivet sätt. Ackordet skall ge alla likaberättigade borgenärer
lika rätt och minst tjugofem procent av fordringarnas belopp, om ej lägre
ackordsprocent godkännes av samtliga kända borgenärer som skulle omfattas
av ackordet eller synnerliga skäl för lägre procent föreligger. Betalning
av föreskriven minsta utdelning skall ske inom ett år efter det att
ackordet fastställts, om ej samtliga nämnda borgenärer godkänner längre
betalningstid.

Utan hinder av andra stycket får offentligt ackord innehålla
villkor att
borgenärerna får full betalning intill visst belopp, om avvikelsen kan
anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga
omständigheter. Avvikelse till nackdel för viss borgenär får också äga
rum, om han medgivit det.

Ackord får även avse, att gäldenären endast får anstånd med
betalningen
eller annan särskild eftergift. Därvid äger andra och tredje styckena
motsvarande tillämpning.

Borgenärer vid offentligt ackord

12 § I förhandling om offentligt ackord deltager endast borgenärer,
vilkas fordringar uppkommit före beslutet om förhandling om offentligt
ackord. Borgenär, som kan få täckning för sin fordran genom kvittning
eller vars fordran är förenad med förmånsrätt, deltager icke i
förhandlingen.

Om borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller
förmånsrätt, deltager han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan
borgenärs fordran endast till viss del täckas genom kvittning eller
understiger värdet av den egendom i vilken borgenär har särskild
förmånsrätt hans fordran, deltager han med återstående del av fordringen.

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse att borgenärer som ej har
förmånsrätt skall få full betalning intill visst belopp, skall deras
fordringar i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i
motsvarande mån.

Borgenär får deltaga i förhandlingen, även om hans fordran ej är
förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till
säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt. Lag
(1987:673).

13 § Sedan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjorts, får
gäldenären försättas i konkurs endast om det finns skälig anledning
antaga att ackord icke kan komma till stånd. I annat fall skall
konkursansökningen förklaras vilande till dess ackordsfrågan avgjorts.

Första stycket gäller ej, om konkursansökningen gjorts av borgenär
 vars
fordran icke skulle omfattas av ackordet och särskilda skäl föreligger
till antagande att borgenärens rätt är i fara.

Försättes gäldenären i konkurs innan frågan om offentligt ackord
avgjorts, förfaller ackordsfrågan.

14 § Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, får
utmätning för
dessförinnan uppkommen fordran ej äga rum innan ackordsfrågan blivit
avgjord. Om det ändå sker, är utmätningen utan verkan. Borgenär som har
förmånsrätt i viss egendom har dock rätt att få denna egendom utmätt.

Vad som sägs i första stycket om utmätning gäller i tillämpliga
delar
även i fråga om beslut om betalningssäkring och verkställighet av sådant
beslut. Lag (1978:893).

Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord

15 § Ackordsförslag, som ger minst femtio procent av fordrings beloppen,
skall anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande
godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de
röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten
lägre, skall ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de
röstande enats om förslaget och deras fordringar uppgår till tre
fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Återvinning vid offentligt ackord

16 § Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, äger bestämmel
serna i konkurslagen (1987:672) om återvinning vid konkurs motsvarande
tillämpning, om ackordet fastställes.

Sökes återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom
utmätning, får rätten förordna att fortsatt verkställighet av utmätningen
tills vidare ej får äga rum. Lag (1987:673).

17 § Talan om återvinning väckes av borgenär vars fordran skulle
omfattas
av ackord. Talan skall väckas före det borgenärssammanträde som avses i
29 § och får ej slutligt prövas innan ackordsfrågan blivit avgjord.
Borgenär som vill väcka talan skall underrätta gode mannen. Om så ej
skett, får hans talan ej upptagas till prövning.

Upphör ackordsförhandling utan att ackord kommit till stånd och
försättes
ej gäldenären i konkurs efter ansökan som gjorts inom tre veckor från det
att ackordsfrågan avgjordes, skall den väckta återvinningstalan avvisas.

18 § Vad som vinnes genom återvinningstalan skall, sedan kärandens
kostnader ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av ackordet.
Svarande som med anledning av kärandens talan kan få fordran mot
gäldenären deltager med fordringen i förhandlingen om offentligt ackord
och har rätt att avräkna den utdelning som tillkommer honom på vad han
annars skolat betala.

Om det i målet påkallas av borgenär som omfattas av ackordet eller
 av
gäldenären, kan rätten föreskriva särskild förvaltning av det som enligt
första stycket skall tillkomma borgenärerna. Egendom som satts under
sådan förvaltning får utmätas endast om ackordet förfallit.

Verkan av offentligt ackord

19 § Fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända eller ej,
som enligt 12 § hade rätt att deltaga i ackordsförhandlingen.

Borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i
fråga om
belopp som ej kan uttagas ur egendomen.

20 § Den som hade fordran hos gäldenären när förhandling om
offentligt
ackord beslutades får, även om fordringen ej är förfallen till betalning,
använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då hade mot honom.
Detta gäller dock ej, om kvittning är utesluten på grund av fordringarnas
beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs nedan.

Om fordran mot gäldenären förvärvats genom överlåtelse från tredje
 man
senare än tre månader före ansökningen om förordnande av god man eller,
såvitt angår dödsbo, före ansökan om boets avträdande till förvaltning av
boutredningsman och i det senare fallet ansökningen om förordnande av god
man följt inom tre månader från att boutredningsman förordnats, får den
ej användas till kvittning mot fordran som gälde nären hade när
borgenären förvärvade sin fordran. Detsamma gäller, om fordran mot
gäldenären förvärvats tidigare genom sådant fång och borgenären då hade
skälig anledning antaga att gäldenären var på obestånd.

Borgenär, som satt sig i skuld till gäldenären under sådana
omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sed
vanliga betalningsmedel, får ej kvitta, i den mån sådan betalning hade
kunnat bli föremål för återvinning.

Fordran på ersättning vilken tillkommer borgensman eller annan med
anledning av förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses vid
tillämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans förpliktelse
grundades.

Överlåter gäldenären, sedan förhandling om offentligt ackord
beslutats,
fordran så att borgenär därigenom förlorar rätt till kvittning, skall han
gottgöra borgenären därför. Lag (1975:254).

21 § Borgenär som godkänt ackordsförslag förlorar ej genom
godkännandet
sin rätt mot borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för
fordringen.

Inledande av förhandling om offentligt ackord m.m.

22 § Ansökan om förhandling om offentligt ackord görs hos den
tingsrätt
som har förordnat god man.

Ansökningen skall åtföljas av

1. ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning och
när denna skall erläggas samt om säkerhet ställts för ackordet och vari
den i så fall består,

2. förteckning över boets tillgångar och skulder, upprättad enligt 23 §
tidigast två månader innan ansökan om förhandling om offentligt ackord
gjordes,

3. den senaste balansräkningen, om gäldenären är eller varit
bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av
god man gjordes,

4. berättelse av gode mannen som anger boets tillstånd och orsakerna till
gäldenärens obestånd samt innehåller översikt över tillgångar och
skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs och
upplysning huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden
att den kan bli föremål för återvinning, huruvida det finns skälig
anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina
borgenärer och i så fall grunden därför samt vilka handelsböcker
gäldenären hållit och hur de blivit förda,

5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsförslaget bör
antagas av borgenärerna,

6. intyg av gode mannen att borgenärer, som till antalet utgör minst två
femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer vilkas fordringar
skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst två
femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, förklarat sig anse
ackordet antagbart,

7. bevis att ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande
sänts till alla borgenärer som upptages i bouppteckningen,

8. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för
ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd säkerhet
för vad som inte täcks av förskottet. Lag (1987:673).

23 § Bouppteckning upprättas av gode mannen. I bouppteckningen
skall
tillgångarna upptagas till noggrant uppskattade värden. Om gäldenären är
eller varit bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om
förordnande av god man gjordes, skall om möjligt även lämnas specificerad
uppgift om de värden som i handelsböckerna åsatts tillgångarna eller, när
sådan värdering ej gjorts, om anskaffningskostnaden. Bouppteckningen
skall vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och adress.

Ränta på borgenärs fordran skall ej beräknas längre än till dagen
för
ansökan om förordnande av god man. Fordran i utländskt myntslag skall
beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

Har borgenär förmånsrätt, skall det anges jämte grunden därtill.

Förekommer anmärkning mot fordran eller bedömes värdet av egendom,
 vari
borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans fordran, skall det
anges.

24 § Har gäldenären ej fullgjort vad som åligger honom enligt 22 §
 och
efterkommer han ej föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen
avvisas. Avvisas ansökningen, förfaller omedelbart verkan av att god man
förordnats.

25 § Upptas ansökningen, skall gäldenären inför rätten avlägga
bouppteckningsed på tid som rätten bestämmer. Gäldenären skall därvid
göra de tillägg eller ändringar som han finner påkallade och med ed
betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig,
så att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller
upptagits någon tillgång eller skuld.

När det finns anledning till det, får rätten besluta att
gäldenären skall
avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk, får eden
avläggas där han vistas. Lag (1987:673).

26 § Avlägger gäldenären eden, skall rätten genast meddela beslut
om
förhandling om offentligt ackord.

Vägrar gäldenären att avlägga ed, skall ansökningen om förhandling
 om
offentligt ackord förklaras förfallen. Om rätten finner synnerliga skäl
föreligga att förhandling kommer till stånd, får dock beslut om
förhandling meddelas utan att ed avlagts. Om ansökningen förklaras
förfallen, upphör omedelbart verkan av att god man förordnats.

Beslut om ackordsförhandling skall genast kungöras i Post- och
Inrikes
Tidningar och i övrigt på sätt regeringen föreskriver. Lag (1987:673).

27 § Vill någon deltaga i ackordsförhandlingen med fordran som
icke
upptagits i bouppteckningen och ej heller senare blivit känd, bör han
skriftligen anmäla fordringen hos gode mannen senast en vecka före det
borgenärssammanträde som avses i 29 §. Anmäles fordran senare, får det ej
föranleda att borgenärernas prövning av ackordsförslaget upp skjutes.

28 § Om gäldenären eller borgenär vill framställa anmärkning mot
fordran
som skulle omfattas av ackordet, skall han göra det skriftligen hos gode
mannen i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen vid
borgenärssammanträdet.

Finner gode mannen anledning till anmärkning mot fordran som
skulle
omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller borgenär sådan
anmärkning hos gode mannen, skall denne skyndsamt underrätta den borgenär
vilkens fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller, när värdet av
egendom vari borgenär har särskild förmånsrätt bedömes understiga
fordringen.

Borgenärssammanträde

29 § Sammanträde med borgenärerna inför rätten skall hållas tidigast tre
och senast fem veckor efter det att förhandling om offentligt ackord
beslutats.

Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet.
 Han
skall därvid lämna rätten, gode mannen och borgenärerna de upplysningar
om boet som de begär. Kan gäldenären ej infinna sig personligen, bör han
ställa ombud.

Gode mannen skall tillhandahålla förteckning på de borgenärer som
har
rätt att deltaga i omröstning i ackordsfrågan, med uppgift om de
fordringsbelopp för vilka rösträtt får utövas. I förteckningen skall även
antecknas anmärkning som framställts mot borgenärs fordran.

Vid sammanträdet skall underrättelse lämnas om tillägg till
bouppteckningen eller ändring i denna som gäldenären gjort i samband med
att han avlagt ed och om felaktighet som blivit känd på annat sätt. Om
gäldenären ej avlagt ed, skall anledningen därtill uppges. Lag
(1987:673).

30 § Om både borgenär och borgensman eller annan som förutom
gäldenären
ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna, har de tillsammans
en röst, vilken beräknas efter borgenärens fordran. Kan de icke enas,
gäller borgenärens mening, om ej de andra löser ut honom eller ställer
betryggande säkerhet för fordringen.

31 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna rösta om
ackordsförslaget.

En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder
 mot
att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången av
omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall
rätten vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma
förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har
uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra
åt gode mannen att ingå förlikning med borgenären. Kan förlikning inte
träffas, skall frågan handläggas enligt vad som sägs i 34 § första
stycket för bestämmande av omröstningens utgång.

Förlikning angående framställd anmärkning får ej ingås i annan
ordning än
som anges i andra stycket utan samtycke av alla vilkas rätt är beroende
av förlikningen.

Vid omröstning äger 23 § andra stycket motsvarande tillämpning.
Lag
(1987:673).

32 § Gäldenären får ej återtaga eller ändra ackordsförslaget utan
medgivande av rätten. Yrkande härom skall framställas senast vid
borgenärssammanträdet innan omröstning sker. Mot rättens beslut i fråga
om återtagande eller ändring av ackordsförslag får talan ej föras
särskilt.

Har ändring av ackordsförslaget medgivits, får prövningen av
förslaget
uppskjutas till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen icke
medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får uppskov dock äga
rum endast om särskilda skäl föreligger. Lag (1987:673).

33 § Om rätten i annat fall än som avses i 32 § andra stycket
finner
särskilda skäl föreligga för att borgenärernas prövning av
ackordsförslaget uppskjutes, får han besluta om uppskov till fortsatt
sammanträde inom tre veckor. Lag (1987:673).

Fastställelse av offentligt ackord

34 § Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men finns
det enligt 36 § anledning att inte fastställa ackordet, skall
ackordsfrågan prövas vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid
borgenärssammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller
förkastats av borgenärerna. Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en
förhandling, skall rätten fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om ej längre
rådrum
är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Lag (1987:673).

35 § Är utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av
 om
kvarstående anmärkningar godkännes eller ej och finner rätten i övrigt
skäl att fastställa ackordet, skall den först pröva anmärkningarna eller
så många av dem att utgången av omröstningen blir densamma, vare sig
övriga anmärkningar godkännes eller ej. Mot rättens beslut med anledning
av framställd anmärkning får talan ej föras.

36 § Ackord får icke fastställas, om

1. ärendet ej handlagts i föreskriven ordning och felet kan ha inverkat
på ackordsfrågans utgång,

2. ackordet ej uppfyller villkoren i 11 § andra--fjärde styckena,

3. det finns skälig anledning antaga att gäldenären i hemlighet gynnat
någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande eller att
annat svek ägt rum vid ackordet, eller

4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna.

Även om första stycket ej är tillämpligt, får fastställelse efter
omständigheterna vägras, om borgenär eller borgensman eller annan som
förutom gäldenären svarar för fordringen bestritt fastställelse på grund
av att betryggande säkerhet för ackordets fullgörande ej finns eller att
ackordet är till skada för borgenärerna eller att annan särskild
anledning föreligger att ackord ej bör medges.

Vägras fastställelse enligt första stycket 1 och är förslaget ej
förkastat av borgenärerna eller förfallet, skall borgenärerna på nytt
pröva ackordsfrågan och sammanträde utsättas härför. Särskild talan får
ej föras mot beslut om sådan prövning.

Tillsyn över offentligt ackord

37 § På begäran av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten,
om skäl föreligger, förordna gode mannen eller annan lämplig person att
utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för
till
synsmannen.

Gäldenären skall ge tillsynsman de uppgifter som denne begär och
följa de
anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i
 fråga
om entledigande av tillsynsman. Lag (1987:673).

Förverkande av offentligt ackord

38 § På ansökan av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten
förklara, att den eftergift som genom ackordet medgivits gäldenären har
förfallit, om gäldenären

1. gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet
gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande,

2. åsidosätter vad som åligger honom enligt 37 § tredje stycket, eller

3. på annat sätt uppenbart försummar sina åtaganden enligt ackordet.

Förlikning är ej tillåten i fråga som avses i första stycket.

Även om den eftergift som medgivits gäldenären förklarats
förfallen, får
borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot den
som gått i borgen för ackordet.

Särskilda bestämmelser

39 § Bevis eller fullmakt, som visar att den som vid ackordsförhandling i
egenskap av ställföreträdare eller ombud företräder borgenär är behörig,
skall företes endast om det påkallas av särskilda skäl.

Är behörighetshandling ej tillgänglig när den skall företes, skall
ställföreträdaren eller ombudet få tid att förete sådan handling.

40 § Arvode till gode mannen och ersättning för kostnad som
uppdraget
medfört skall prövas av rätten, om gode mannen eller gäldenären gör
framställning därom. Så länge ackordet ej fullgjorts får sådan fram
ställning göras också av borgenär vars fordran omfattas av ackordet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande arvode och
kostnadsersättning till tillsynsman.

41 § Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall
prövas av rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av
32 § första stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Ett beslut som avses i första stycket får överklagas hos hovrätten
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det fråga
om beslut om förhandling om offentligt ackord räknas dock
klagotiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i
Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1994:1041).

42 § Beslut om förordnande eller entledigande av god man eller
tillsynsman, återkallelse av sådant förordnande eller förhandling om
offentligt ackord länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat
förordnas.

43 § En sådan förhandling som avses i 34 § första stycket skall
äga rum
så snart som möjligt. Vid förhandlingen gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i rättegångsbalken om huvudförhandling i tvistemål, om
inte något annat sägs i denna lag. Om den gode mannen, gäldenären eller
en borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att
ackordsfrågan prövas och avgörs. Rättens avgörande sker genom beslut. Lag
(1987:673).

44 § Ackordsfrågan anses avgjord, när genom beslut, som vunnit
laga
kraft, gäldenären medgivits att återtaga ackordsförslaget eller
ackordsförslaget funnits ej vara antaget av borgenärerna eller fast
ställelse av antaget ackord vägrats eller ackord blivit fastställt.

45 § I fråga om tingsrättens handläggning enligt denna lag gäller
rättegångsbalkens bestämmelser om handläggningen av tvistemål i
tillämpliga delar, om inte något annat sägs i denna lag.

En tingsrätt är vid handläggningen domför med en lagfaren domare.
Vid en
förhandling får dock rätten bestå av tre lagfarna domare. Lag (1987:673).

46 § Borgenär, som för sin röst vid borgenärssammanträde betingat
sig
särskild förmån av gäldenären, dömes till böter eller fängelse i högst
ett år.

47 § Åtal mot gäldenär för brottsligt förhållande mot borgenärer
och åtal
för brott som avses i 46 § får väckas vid den rätt där
ackordsförhandlingen äger eller ägt rum.

48 § Bestämmelserna i denna lag om gäldenär äger ej tillämpning i
fråga
om

1. bankaktiebolag, sparbank eller central medlemsbank,

2. stadshypoteksförening eller landshypoteksförening,

3. understödsförening,

4. försäkringsbolag. Lag (1995:1581).

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971, då lagen (1921:227) om
ackordsförhandling utan konkurs skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller, när beslut om inledande av
ackordsförhandling
meddelats före nya lagens ikraftträdande.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som
ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

1987:673

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande, om en ansökan om godmansförordnande har gjorts före
ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren
skall dock i stället avse tingsrätten. Vid fullgörandet av en uppgift som
enligt äldre lag ankommer på konkursdomaren består tingsrätten av en
lagfaren domare. Skall en fråga enligt 34 § ackordslagen (1970:847)
hänskjutas till rätten efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall
frågan i stället handläggas i den ordning som föreskrivs i denna lag.

1990:1073

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller
dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

1992:1067

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande, om en ansökan om godmansförordnande har gjorts före
ikraftträdandet.

1992:1617

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. Ett kreditmarknadsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att driva
verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag skall fortfarande
omfattas av 48 §.
- - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - --